بابک

بابک

بابک

بابک

بابک

این جا برای این است که هر از چندی دلنوشته و یا خواسته ای را بنویسم. البته خالی از مطالب علمی هم نخواهد بود.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۵خرداد

که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست          

که آن جا کم رسد عاشق و معشوق فراوانست

 

که تا نازی کنیم آن جا و بازاری نهیم آن جا

که تا دل‌ها خنک گردد که دل‌ها سخت بریانست

بابک احمدی